Rowery Rzeszów

jaki-rower.pl

Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
Autor Wiadomość
27 lis 2013, o 20:00 Nieprzeczytany post
Członek Stowarzyszenia

Posty: 1116
Lokalizacja: Słoikowo
Sprzęt: stary zardzewiały trup
Znowu zakładam nowy zbiorczy temat.

Potężny unijny program transportowy-wydmuszka "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic", który to integruje raczej miasto z asfaltem i samochodami, zawiera dwa zadania, które mogą nas bardzo interesować:

Cytuj:
Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa

"Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta Rzeszowa wraz z wykonaniem śluz autobusowych".

Okres realizacji:
- planowana data podpisania umowy z wykonawcą: II kwartał 2013 r.
- planowana data zakończenia realizacji zadania: IV kwartał 2013 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację zadania: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.


W wyniku analiz ruchu na terenie Rzeszowa wytypowano dodatkowe skrzyżowania, które ze względu na niedobory przepustowości powodują powstawanie utrudnień w ruchu.

Skrzyżowanie ul. Kopisto – ul. Podwisłocze

Skrzyżowanie znajduje się w ścisłym Śródmieściu miasta przenosi ruch kołowy z osiedli Nowego Miasta oraz Drabinianki. W stanie obecnym uzupełnienia wymaga wydzielenie pasa dla relacji do skrętu w lewo na kierunku głównym Trasa Zamkowa – ul. Kopisto.. Przeprowadzone analizy i badania ruchu wskazują silne obciążenie ruchem kołowym na relacjach lewoskrętnych przede wszystkim z ul. Kopisto w ul. Podwisłocze. Planowana inwestycja pn. Capital Towers w bezpośredniej bliskości skrzyżowania spowoduje znaczne obciążenie ruchem dla tych relacji. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu drogowego zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania.


Skrzyżowanie ul. Rzecha – ul. Załęska

Skrzyżowanie jest zlokalizowane w północno – wschodniej części miasta na odcinku obwodnicy południowej. Z przeprowadzonych analiz ruchowych wynika duże obciążenie ruchem kołowym w godzinach porannych wlotu ul. Załęskiej. Nadane pierwszeństwo na obwodnicy południowej wymusza zachowanie bezwzględnej ostrożności na wlotach podporządkowanych. Obciążenie ruchem skrzyżowania na głównym kierunku powoduje bardzo utrudniony wyjazd z ulic podporządkowanych zagrażający bezpieczeństwo ruchu. Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej w tej lokalizacji przyczyni się do optymalnego sterowania i zachowania wysokiego stopnia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W połączeniu z pracą w Systemie Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym wpłynie to na skuteczne zarządzanie ruchem na tym skrzyżowaniu.


Skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej i ul. Konopnickiej’

Skrzyżowanie zlokalizowane jest w głównym ciągu komunikacyjnym łączącym północne dzielnice miasta z centrum. W związku z obserwowanym dużym natężeniem ruchu kołowego (zarówno pojazdów osobowych, jak i autobusów) zaproponowano wykonanie śluzy autobusowej z przystanku zlokalizowanego przy ul. Marszałkowskiej w kierunku Ronda Dmowskiego. Umożliwi to zdecydowanie łatwiejsze włączanie się do ruchu pojazdów komunikacji publicznej


Skrzyżowanie ul. Hetmańskiej z ul. W. Pola.

Skrzyżowanie zlokalizowane jest w ciągu ul. Hetmańskiej – jednej z głównych arterii łączących centrum miasta z dzielnicami południowymi i południowo-wschodnimi. Znaczne natężenie ruchu kołowego oraz ruchu autobusów komunikacji miejskiej w ciągu ul Hetmańskiej sprawia, że celowym jbędzie wybudowanie śluzy autobusowej w ciągu ul. Hetmańskiej, w kierunku do al. Powstańców Warszawy. Śluza ta w znaczny sposób ułatwi włączanie się do ruchu autobusów komunikacji miejskiej opuszczających przystanek.

http://www.transport.erzeszow.pl/zakres ... tobusowych


Cytuj:
Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4

"Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu obwodnicy centrum w ciągu drogi krajowej nr 4" (Al. Witosa – Al. Batalionów Chłopskich – Al. Powstańców Warszawy – Al. Armii Krajowej) wraz z wykonaniem śluz autobusowych.

Okres Realizacji:

- planowana data podpisania umowy z wykonawca: II kwartał 2013 r.

- planowana data zakończenia realizacji zadania: IV kwartał 2013 r.

Jednostka odpowiadająca za realizację zadania: Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie.W ramach analizy obciążenia ruchem dla tej drogi stwierdzono konieczność dostosowania jej parametrów do zwiększonej ilości użytkowników. Ze względu na znaczne odległości między skrzyżowaniami zauważono również potrzebę umożliwienia zawracania co do tej pory powoduje niepotrzebne korki na skrzyżowaniach. Stąd w ciągu obwodnicy zaplanowano lokalne rozbudowy skrzyżowań opisane poniżej.Skrzyżowanie al. Witosa – ul. Wiktora – ul. Wyspiańskiego

W związku z powstaniem hipermarketu oraz intensywnym rozwojem nowych osiedli w zachodniej części miasta obecnie skrzyżowanie to cechuje się zbyt małą przepustowością. Dodatkowe utrudnienia sprawia lewoskręt z al. Witosa w ul. Wiktora. Powoduje to blokowanie kierunku głównego przez pojazdy zamierzające skręcić w lewo. Brak jest również bezkolizyjnego prawoskrętu z al. Witosa w ul. Wyspiańskiego. W związku z tym zaplanowano przebudowę, która poprawi te warunki.Skrzyżowanie al. Batalionów Chłopskich – ul. Staroniwska – ul. Langiewicza

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami ruchu kołowego skrzyżowanie wykazuje duże braki przepustowości zarówno dla szczytu porannego oraz popołudniowego. W godzinach porannych panuje bardzo silny ruch kołowy z kierunku zachodniego w kierunku wschodnim powodując duże utrudnienia w zachowaniu płynności przejazdu na tym odcinku. Przejawem takiej sytuacji jest m.in. bardzo silne obciążenie ruchem w godzinach porannych bezkolizyjnej relacji do skrętu w lewo. Pojazdy zamierzające dokonać manewru skrętu w lewo z kierunku głównego al. Witosa w ul. Langiewicza skutecznie blokują pas jazdy na wprost. Wydłużenie pasa do skrętu w lewo spowoduje zwiększenie płynności ruchu na tym wlocie oraz zwiększenie przepustowości dla pojazdów poruszających się po drodze krajowej. Dodatkowym problemem w ruchu kołowym jest wlot al. Batalionów Chłopskich, a w szczególności brak wydzielonej relacji do skrętu w prawo w ul. Langiewicza. Wyremontowany w ostatnich latach odcinek tej ulicy stwarza dogodny sposób szybkiego dostania się do ścisłego centrum miasta omijając ul. Piłsudskiego. Dobudowa wydzielonego pasa do skrętu w prawo na przedmiotowym skrzyżowaniu ma na celu wykorzystanie w maksymalnym stopniu możliwości pasa drogowego na poszerzenie oraz zwiększenie przepustowości relacji na wprost (blokowanie płynnego przejazdu przez drogę krajową). Powyższe zmiany w geometrii wpłyną bezpośrednio na zwiększenie wydajności ruchowej skrzyżowania.

W perspektywie projektu i budowy Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym zaproponowane zmiany przyczynią się do pełnego wykorzystania przepustowości wlotów.Skrzyżowanie al. Batalionów Chłopskich – ul. Przemysłowa – ul. Handlowa

Skrzyżowanie znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie skrzyżowania Al. Witosa – ul. Langiewicza – ul. Staroniwska. Obydwa te skrzyżowania mają za zadanie upłynnić ruch na kierunku głównym drogi krajowej. Z przeprowadzonych pomiarów oraz obserwacji wynika, że w stanie istniejącym geometria skrzyżowania jest niewystarczająca do zapewnienia potrzebnej przepustowości. Jednym z powodów jest brak dodatkowego pasa do skrętu w prawo z al. Batalionów Chłopskich w ul. Przemysłową. Zaobserwowany ruch na prawym pasie jest hamowany przez pojazdy dokonujące manewru skrętu w prawo w ul. Przemysłową. Ulica ta jest arterią przemysłową na której znajdują się hipermarkety budowlane, urząd celny oraz zakłady przemysłowe. Ulica jest dodatkowo łącznikiem do ul. Podkarpackiej. Umiejscowienie obiektów przemysłowych powoduje bardzo duże obciążenie ruchem kołowym zarówno osobowym jak i ciężarowym. Zmiana geometrii skrzyżowania poprzez dobudowę pasa do skrętu w prawo odciąży w dużym stopniu kierunek główny zachowując płynności przejazdu przez drogę krajową. Doprowadzi to do zmniejszenie długości kolejki pojazdów oczekujących na sygnał zielony koordynowany na tym ciągu. Kolejnym elementem w geometrii skrzyżowania jest niedostosowany do natężenia ruchu pas do skrętu w lewo z al. Batalionów Chłopskich w ul. Przemysłową. Relacja ta w godzinach szczytowych jest bardzo silnie obciążona, powodując blokowanie kierunku głównego ciągu drogi krajowej. Sposobem na zminimalizowanie tej sytuacji jest wydłużenie pasa dla tej relacji, czego wynikiem będzie poprawa jakości ruchu na kierunku głównym.Skrzyżowanie al. Powstańców Warszawy – al. Batalionów Chłopskich – prace zakończone

Skrzyżowanie to jest krytycznym węzłem drogowym na mapie miasta. Łączy się tutaj droga krajowa nr 4 z drogą krajową nr 9. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami oraz rozkładem ruchu każdy wlot jest bardzo silnie obciążony w ciągu dni roboczych. Zaproponowane sterowanie sygnalizacją w postaci sterowania wlotami jest rozwiązaniem najkorzystniejszym. Skrzyżowanie jest objęte wiązką koordynacyjną na całej długości drogi krajowej nr 4. W godzinach szczytowych występują bardzo utrudnione warunki ruchowe na III i IV poziomie swobody ruchu. Działająca koordynacja liniowa powoduję zminimalizowanie zatrzymań pojazdów na odcinku koordynowanym. W przypadku godzin poza szczytowych ruch na głównym ciągu odbywa się płynnie bez utrudnień. Pomierzone wartości natężeń ruchu wykazywały bardzo duże straty czasu oraz zatrzymań na relacjach skrętnych przede wszystkim al. Powstańców Warszawy w ul. Podkarpacką oraz ul. Podkarpacka w al. Batalionów Chłopskich. W związku z powyższym przebudowa objęła m.in. umożliwienie jazdy z dwóch pasów w lewo – zwiększenie przepustowości wlotów oraz poszerzenie ul. Dąbrowskiego.

Ponadto po opracowaniu Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego skrzyżowanie włączone zostanie do pracy w systemie sterowania ruchem co pozwoli na dalsze usprawnienia w organizacji ruchu.Przejazd do zawracania na al. Powstańców Warszawy na wysokości Politechniki Rzeszowskiej

Istniejąca sieć drogowa drogi krajowej nr 4 na analizowanym odcinku pomiędzy skrzyżowaniami al. Powstańców Warszawy – ul. Dąbrowskiego a Powstańców Warszawy – ul. Hetmańską posiada dwa przejazdy do zawracania. W wyniku budowy nowego obiektu – rektoratu Politechniki Rzeszowskiej planowany jest zjazd z drogi krajowej do budynków Politechniki. W związku z powyższym, na wysokości obiektu zasadnym staje się budowa przejazdu do zawracania dla obydwu kierunków ulicy. Projektowany przejazd przyczyni się do umożliwienia wjazdu osobom korzystającym z obiektów Politechniki.

Dodatkowym atutem przemawiającym za wykonaniem zawrotu w pasie dzielącym, jest fakt braku generowania ruchu na sąsiednich sygnalizacjach, co wpływa na zwiększenie przepustowości drogi.Skrzyżowanie al. Powstańców Warszawy – ul. Hetmańska.

Istniejące skrzyżowanie przenosi bardzo duży ruch kołowy. Ruch ten jest zdominowany przez ciąg główny drogi krajowej oraz w mniejszym stopniu przez wlot ul. Hetmańskiej oraz dojazd do WSK PZL Rzeszów. Brak wydzielenia pasa dla relacji do skrętu w lewo na kierunkach głównych. Przeprowadzone badania i analizy ruchu potwierdzają zasadność budowy relacji bezkolizyjnych. Zarówno w godzinach porannych oraz popołudniowych (praca na zmiany – WSK PZL) powoduje braki przepustowości na ciągu głównym w wyniku blokowania skrajnego pasa dla relacji prosto i w lewo na wlocie al. Powstańców Warszawy w kierunku zachodnim. W takiej sytuacji tylko w godzinach zmian w WSK, zmniejszenie przepustowości do jednego pasa ruchu powoduje korki sięgające skrzyżowania al. Powstańców Warszawy - ul. Kwiatkowskiego. Godziny zmian przypadają na okres szczytowy ruchu co zwiększa utrudnienia w ruchu na tym odcinku. W związku z powyższym mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zgodności zachodzi bezwzględna konieczność przebudowy skrzyżowania.Skrzyżowanie Al. Powstańców Warszawy – ul. Podwisłocze – ul. Kwiatkowskiego

Istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest na ciągu drogi krajowej. Geometria skrzyżowania dostosowana jest do panujących warunków ruchu za wyjątkiem wlotu ul. Kwiatkowskiego. Godziny poranne wskazują na bardzo silne obciążenie ruchem kołowym tego wlotu, co jest efektem bardzo szybkiego przyrostu ludności osiedli Drabinianka, Budziwój oraz Biała. Pomimo możliwości wjazdu do miasta przez al. Sikorskiego większość ruchu koncentruje się na tym skrzyżowaniu. Mając do dyspozycji dwie alternatywy drogowe wjazdu do Śródmieścia bardziej korzystnym staje się przedmiotowe skrzyżowanie ze względu na krótszą drogę do pokonania oraz ominięcie już zatłoczonych dróg dojazdowych oraz sygnalizacji świetlnych. Zarówno wykonane pomiary ruchu jak również pomiary przekrojowe wprowadzone do modelu analitycznego miasta i wykonany rozkład ruchu wykazują bardzo silne obciążenie ul. Kwiatkowskiego w godzinach porannych. W związku z brakiem możliwości zmiany geometrii w obrębie skrzyżowania (z wyjątkiem korekty związanej z budową śluz dla autobusów) jedynym sposobem na zwiększenie przepustowości tego wlotu jest zwiększenie szerokości jezdni do 9m w granicach pasa drogowego. Tego typu zabieg ma na celu zmniejszenie kolejek w szczycie porannym poprzez dwukrotne zwiększenie przepustowości wlotu.

W jednym cyklu sygnalizacyjnym przepustowość wlotu zostanie zwiększona dwukrotnie przyczyniając się do zminimalizowania oczekiwania w kolejkach.Skrzyżowanie al. Powstańców Warszawy – ul. Kozienia

Lokalizacja przedmiotowego skrzyżowania znajduje się w bezpośredniej bliskości hipermarketów, które generują duży ruch pojazdów związanych z zakupami. Szczyty ruchowe w ciągu dni roboczych wykazują płynność przejazdu na odcinku przedmiotowego skrzyżowania. Wyjątkiem stają się godzinny popołudniowe oraz dni wolne od pracy (weekendowe). Wzmożony ruch zakupowy powoduje zator drogowy na skrzyżowaniu z kierunku al. Powstańców Warszawy w ul. Kozienia. Długość istniejącego pasa dla relacji w lewo w ul. Kozienia jest niewystarczająca aby w jednym cyklu sygnalizacyjnym obsłużyć całą kolejkę pojazdów. Możliwość sterowania sygnalizacją jest bardzo ograniczona ze względu na funkcjonującą już koordynację liniową na odcinku drogi krajowej. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest wydłużenie relacji dla lewoskrętu tak, aby jak najwięcej pojazdów mogło oczekiwać na skręt nie blokując w ten sposób pasa na wprost. W ten sposób koordynowany ciąg drogi krajowej nie zostanie zakłócony przez pojazdy skręcające do marketów. Wydłużenie pasa spowoduje ingerencję w istniejące osygnalizowane przejście dla pieszych które będzie wymagało przebudowy.

Skrzyżowanie al. Armii Krajowej – ul. Krzyżanowskiego

W 2009 roku został oddany do użytku nowy odcinek drogi łączący al. Niepodległości z al. Armii Krajowej. Ulica Krzyżanowskiego jest ulicą jednojezdniową o jednym pasie dla obu kierunków.

W krótkim czasie droga ta stała się podstawowym układem komunikacyjnym łączącym drogę krajową ze ścisłym Śródmieściem. W wyniku tego znacznie wzrosło obciążanie ruchem kołowym na al. Niepodległości oraz na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej – ul. Krzyżanowskiego. Duża liczba samochodów na drodze krajowej powoduje brak możliwości włączenia się do ruchu z drogi podporządkowanej. W takiej sytuacji zachodzi konieczność budowy akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Jej wykonanie i włączenie do planowanego Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym przyczyni się do bardziej optymalnego zarządzania ruchem jak również do lepszej znajomości natężeń ruchu panujących na wlotach m.in. ul. Krzyżanowskiego.Skrzyżowanie ul. Lwowska– ul. Olbrachta – ul. Cienista

Istniejące skrzyżowanie przenosi bardzo duży ruch kołowy – jest to jedyna droga wyjazdowa z miasta na wschód kraju. Ruch ten jest zdominowany przez ciąg główny drogi krajowej oraz w niewielkim stopniu przez wloty podporządkowane tj. ul. Olbrachta oraz ul. Cienista. Przeprowadzone badania i analizy ruchu potwierdzają zasadność budowy relacji bezkolizyjnych. W granicach pasa drogowego istnieje możliwość wydzielenia oddzielnych pasów dla relacji w lewo poprzez odgięcie drogi ciągu głównego.

http://www.transport.erzeszow.pl/zakres ... jowej-nr-4


Już się zaczęło:

Cytuj:
Ruszyły prace przy przebudowie skrzyżowania al. Wincentego Witosa i ul. Wiktora

W ramach kontraktu pn. Rzeszowski Inteligentny System Transportowy (RIST) ruszyły pierwsze roboty związane z przebudową wybranych 11 skrzyżowań na drogach krajowych i powiatowych biegnących przez Rzeszów. Wykonawcą przebudowy części skrzyżowania al. Wincentego Witosa z ul. Wiktora jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. - podwykonawcą firmy ACISA (główny Wykonawca RIST).

Wykonane prace poprawią płynność ruchu, w szczególności autobusów publicznej komunikacji miejskiej poprzez budowę pasa dla relacji skrętnej w prawo z północnego wlotu al. Witosa oraz na wlocie południowym al. Witosa poprzez dobudowę pasa dla relacji skrętnej w lewo.

W wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy powstanie układ komunikacyjny skrzyżowania, dostosowany do zmieniającego się rozkładu ruchu z uwzględnieniem nowej zabudowy mieszkaniowej i komercyjnej, w tym centrum handlowego.

Zakres prac obejmie:
- poszerzenie istniejącej jezdni o pas prawoskrętu o szerokości 3 m po północnej stronie ul. Witosa;
- poszerzenie istniejącej jezdni o pas lewoskrętu po południowej stronie ul. Witosa.
- przebudowę chodnika;
- przebudowę ścieżek rowerowych;
- przebudowę sygnalizacji świetlnej;

- dostosowanie odwodnienia;
- przebudowę oświetlenia;
- przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej

http://www.transport.erzeszow.pl/12-akt ... ul-wiktora


Wysłałem pismo do MZD z wnioskiem o udostępnienie projektów tych realizacji:

Link do pliku oraz pozostałe pisma


 
 Góra
28 lis 2013, o 17:32 Nieprzeczytany post

Posty: 3
Sprzęt: Raleigh
Ciekaw jestem rezultatów tych przebudów ścieżek rowerowych.


 
 Góra
13 gru 2013, o 15:28 Nieprzeczytany post
Członek Stowarzyszenia

Posty: 1116
Lokalizacja: Słoikowo
Sprzęt: stary zardzewiały trup
Dostałem telefon z MZD, że wysłali projekty, ale nie doszło i nie wiadomo dlaczego. Stąd macie bojowe zadanie: udać się w najbliższym czasie na Targową na III piętro, gdzie czekają wydrukowane projekty, zabrać je i wrzucić na forum. Ja z oczywistych względów nie mogę.
 
 Góra
13 gru 2013, o 15:53 Nieprzeczytany post
Avatar użytkownika

Posty: 599
Lokalizacja: Pobitno północ
Sprzęt: Mam ich kilka
w poniedziałek podejść mogę, dzisiaj już sie nie wyrobi chyba nikt :)


 
 Góra
13 gru 2013, o 16:19 Nieprzeczytany post
Członek Stowarzyszenia
Avatar użytkownika

Posty: 1161
Lokalizacja: Pobitno północ
Sprzęt: czarna perła/latający holender
Zuki zajmij się tym i dodaj na forum
 
 Góra
16 gru 2013, o 14:47 Nieprzeczytany post
Avatar użytkownika

Posty: 599
Lokalizacja: Pobitno północ
Sprzęt: Mam ich kilka
Właśnie wróciłem z pustymi rękami. Nie było inspektora R. Fiksa, pozostali pracownicy rozkładali ręce. Mam jutro po te dokumenty pójść z samego rana.


 
 Góra
17 gru 2013, o 11:32 Nieprzeczytany post
Avatar użytkownika

Posty: 599
Lokalizacja: Pobitno północ
Sprzęt: Mam ich kilka
Mam te papiery, jest tego tyle, że cięzko mi będzie to jakoś udostępnić (nie mam takiego skanera). Na kiedy Wam to trzeba wrzucić?


 
 Góra
17 gru 2013, o 12:02 Nieprzeczytany post
Członek Stowarzyszenia
Avatar użytkownika

Posty: 2109
Lokalizacja: Rzeszów - os. Andersa
Sprzęt: Cossacj Country
duży format?
ja robiłem zdjęcie z statywu aparatem.Obrazek


 
 Góra
17 gru 2013, o 22:29 Nieprzeczytany post

Posty: 151
Lokalizacja: Rzeszów
Sprzęt: KROSS Trans Pacific
Taka uwaga do następnych wniosków - zgodnie z ustawą mamy prawo wybrać sposób udostępnienia informacji publicznej, m.in. można wnioskować o umieszczenie w BIP, wtedy będzie dostęp dla każdego.


 
 Góra
20 gru 2013, o 15:47 Nieprzeczytany post
Avatar użytkownika

Posty: 599
Lokalizacja: Pobitno północ
Sprzęt: Mam ich kilka
Byłem w ksero, mam zeskanowane wszystko. Babka zdarła ze mnie 30zł za 23 strony A3 :wsciekly: Zdjęcia wrzucę koło 23.


 
 Góra
21 gru 2013, o 00:31 Nieprzeczytany post
Avatar użytkownika

Posty: 599
Lokalizacja: Pobitno północ
Sprzęt: Mam ich kilka
Gdyby nie cena to skany całkiem całkiem wyszły, jedynie ta cena ;/ Następnym razem trzeba to w wersji elektronicznej pozyskać. Nie mam zamiaru drugi raz kasy tracić na takie coś :wsciekly:
Link do pliku oraz pozostałe pisma
 
 Góra
26 gru 2013, o 14:06 Nieprzeczytany post
Członek Stowarzyszenia

Posty: 1116
Lokalizacja: Słoikowo
Sprzęt: stary zardzewiały trup
Zmalowałem skrzyżowanie AK/Krzyżanowskiego. Wyprostowałem i poszerzyłem przejazdy i dodałem wjazdy/zjazdy na Krzyżanowskiego. Nie zdołałem (czyt. nie miałem już siły) tego rysować, ale powinny być one w formie rękawa chroniącego przed nadjeżdżającymi z tyłu samochodami. Tak teraz myślę, czy nie warto pomyśleć nad zmniejszeniem promienia prawoskrętu AK->Krzyżanowskiego z kosmicznych 22 metrów.

Na Hetmańskiej/Wicka Pola konieczne jest wyznaczenie przejazdu przez wjazd do Lidla. Pasuje także ułatwić lewoskręty poprzez śluzę typu 2 i wyznaczyć czwarte przejście przez skrzyżowanie (to już chyba z przesunięciem chodnika i wybudowaniem wysepki). Ponadto od tego skrzyżowania do Powstańców jest miejsce na pas rowerowy w kierunku południowym (w drugą stronę jest ddr na chodniku), warto to wykorzystać. No i jeszcze jedna uwaga: na tym skrzyżowaniu ma być śluza autobusowa. Widzicie ją gdzieś?

Powstańców/Podwisłocze: ten projekt to chyba bardzo koncepcja, bo ztcw ZTM chce zlikwidować przystanek 56A (sprawdźcie na stronie MPK) przed skrzyżowaniem i żeby autobusy stamtąd zatrzymywały się przy słupku 28A za skrzyżowaniem, tam gdzie dziś 11, 12 itd. Tak więc projekt chyba jeszcze się zmieni.


Załączniki:
armii.krajowej-krzyzanowskiego.2a.jpg
armii.krajowej-krzyzanowskiego.2a.jpg [ 1.31 MiB | Przeglądane 18027 razy ]


 
 Góra
3 lip 2014, o 12:07 Nieprzeczytany post
Członek Stowarzyszenia
Avatar użytkownika

Posty: 2907
Lokalizacja: Rzeszów Reichshof רײַשע Жешув
Sprzęt: rower
Przebudowa skrzyżowania ma się ku końcowi:


ObrazekObrazek


Jak widać łopaty, grabki i zagęszczarka poszły w ruch...


żeszuf stolica imitacji


 
 Góra
23 lip 2014, o 20:18 Nieprzeczytany post
Członek Stowarzyszenia
Avatar użytkownika

Posty: 2109
Lokalizacja: Rzeszów - os. Andersa
Sprzęt: Cossacj Country
Przebudowa przebudową a kreatywność rzeszowskich drogowców powoduje dylematy u kierowców.
Kto mi odpowie to ile mogę jechać?
zjęcie zrobione dzisiaj przed godziną 8 rano, po 16 stan się nie zmienił.

ObrazekObrazek


 
 Góra
24 lip 2014, o 08:08 Nieprzeczytany post
Członek Stowarzyszenia
Avatar użytkownika

Posty: 2907
Lokalizacja: Rzeszów Reichshof רײַשע Жешув
Sprzęt: rower
55 :P


żeszuf stolica imitacji


 
 Góra
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  

Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]


Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna stronacron


  Podatek na rowery 1%

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
Korzystanie z forum oznacza akceptacje REGULAMINU
| Realizacja: Amiga Rzeszów|